Subscribe:

Labels

Tuesday, July 2, 2013

РЕЧНИК

Речник
Објаснување на македонски зборови:
директен - непосреден
детуле - деминутив од Дете
дисидент - отпадник
дисхармонија - нескладност
дефтонг - двогласник
дума - мисла
дограмаџија - столар
дус - рамен
Ѓердан - огрлица
Ѓуле - топовско зрно
Ѓумрук - царинарница
Ѓурултаџија - галамџија
Ѓутуре - се заедно, без мера
Евидентно - очевидно
Егоизам - себичност
еквивалентно - со иста вредност
Ексклузивен - исклучителен
Екскомунициран - исклучен
Дилбер - убав, драг (во наодната поезија)
директива - упатство
дисимилација  - разедначување
дистрикт - област
дифтик - килим со реси
ѓомити - божем
думан - магла, прашина во воздух
ѓурултија - галама
евентуален - можен
Егзалтација - одушевеност
Едиција - издание
експлоатација - искористување
Дерби - решавачки натпревар

Gordana Dimovska

No comments:

Post a Comment