Subscribe:

Labels

Tuesday, March 20, 2018

MLA "KOCHO RACIN" DONATED BOOKS ТО VSL STUDENTS IN KEILOR DOWNS

MLA "KOCHO RATCIN" DONATED BOOKS ТО VSL STUDENTS IN KEILOR DOWNS
Over the years, the Macedonian Literary Association "Koco Racin" has been actively involved in promoting literary works through holding book fairs, poetry readings, festivals, competitions, book promotions from local and famous authors from Macedonia.
Through their lines you can feel sincere thoughts about love for the homeland, respect for the historical past, freedom fighters, contemporary themes as well as poetry for children. Organized events usually go under the motto "Love the book preserve the language",  to promote the beauty of the Macedonian written word in books that are a source of knowledge and bring light to the human soul. 
Language is the primary means of communication, cultural wealth and a symbol of the nation.
In order not to break that continuity, MlA "Kocho Ratcin" as well as many other literary associations here and in the world, write, create and encourage readers to love the book and nurture the language.
This Saturday (March 17, 2018) members of MLA "Kocho Ratcin" organized an action to donate books to one of the Victorian School of Languages centers, Keilor Downs Secondary College, where the Macedonian language has been taught since 1977 for students from grade 1 to year 12.
52 books with poetry for children (easy to understand and on well-known topics), poetry and short stories for adults, legends, novels and riddles. Part of the books were also by the authors Ljubica Popovska and Gordana Dimovska. The books were handed over by Ljubica, Gordana and Vera to the librarian Fabian, who expressed his great gratitude for the donation. Thanks to Sadik Cagdas for organizing this and for his great efforts to improve the quality of the language program.
MlA "Kocho Ratcin" will continue to make actions of this kind and to cooperate with all school centers as well as associations in the Macedonian community.
From the management
MlA "Kocho Ratcin" Inc.
 Macedonian timeline

ДОНАЦИЈА НА КНИГИ ОД МЛД КОЧО РАЦИНЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО KEILOR DOWNS
Македонското литературно друштво Кочо Рацин со години наназад активно работи на промоција на македонските литературни дела преку одржување на саеми на книги, поетски читања, фестивали, конкурси, промоции на книги од локални но и автори од Македонија.
Низ нивните редови се преточени бескрајно искрени мисли за љубовта кон татковината, почит кон историското минато, борците за слобода, современи теми како и поезија наменета за најмладите. Организираните настани обично одат под мотото Сакај ја книгата, негувај го јазикот за да ја промовираат убавината на македонскиот пишан збор во книгите кои се извор на знаење и носат светлина во човековата душа. Со векови наназад македонскиот народ се бореше да си го сочува својот јазик во услови на ропства и окупации, затоа што го сметаше за силно оружје против поробувачите и негаторите. Скришно печатеа и книги а многу од нив и во туѓина.
Јазикот е основно средство за комуникација, културно богатство и симбол на нацијата.
За да не се прекине тој континуитет, МЛД Кочо Рацин како и многу други литературни друштва овде и во светот, пишуваат, творат и ги поттикнуваат читателите да ја сакаат книгата и да го негуваат јазикот.
Оваа Сабота (17.3.2018) членовите на МЛД “Кочо Рацин” организираа акција за донирање на книги во едно од викториските училишта за јазици – Keilor Downs Secondary College каде се изучува македонскиот јазик од прво одделение до 12 – та година.
Беа подарени 52 книги со поезија за деца (лесно прифатлива и на познати теми), поезија и раскази за возрасни, легенди, романи и гатанки. Дел од книгите беа и од самите автори Љубица Поповска и Гордана Димовска. Книгите беа предадени од Љубица, Гордана и Вера на библиотекарот Фабиан кој изрази голема благодарност за донацијата.
МЛД Кочо Рацин и натаму ќе продолжи да прави акции од ваков вид и да соработува со сите училишни центри како и асоцијации во Македонската заедница.
Од управата
МЛД “Кочо Рацин”

No comments:

Post a Comment