Subscribe:

Labels

Monday, June 23, 2014

ПРАВОПИС 3

Изедначување на согласките по звучност
Според тоа дали при образувањето на согласките треперат  или не треперат гласилките, тие се делат на звучни и безвучни.
звучни се: б, в, г, д, ѓ, з, ж, ѕ, џ.
безвучни се: п, ф, к, т, ќ, с, ш, ц, ч, х.
Ако се најде звучна согласка пред безвучна, тогаш таа преминува во безвучна и ќе се изедначи со безвучната- примери: врабче - врапче, одкине - откине, близка-блиска, предпријатие-претпријатие, сладко- слатко, одтука - оттука, одтаму - оттаму, градче - гратче.

No comments:

Post a Comment