Subscribe:

Labels

Monday, June 27, 2022

DESIRE Author: Lanilyn Bernardez Mercado

 

When I close my eyes I wish and pray,

That I could dream of you as I lay,

Your charming face keeps flashing in my mind,

For in a little while we are about to bind.

 

In the spirit of the night,

Sweet dreams make dull moments  bright,

Sadness turns into  pleasure,

When dreams succeed in the future.

Friday, June 10, 2022

INTERVIEW WITH SIME MLADENOVSKI EDITOR AND AUTHOR OF THE MOST WATCHED TV SHOW "FACES AND DEEDS"

Macedonian brothers and sisters, we need to unite, no jealousy, no envy, that is the biggest emptiness in our lives. It is God who is omnipotent and opens all our roads and dead ends. Love and respect each other, help yourself, life is a short novel that is slow to list and quick to read and always remains unfinished. - Sime Mladenovski

MT: Congratulations on your successful work over the years. Tell us how you see your career?

 SM About my career whether it is successful or not should be judged and told by others, although I am satisfied with what I have achieved so far, suffice it to say Faces and Deeds, TV Sonce has become the most recognizable and respected brand that has won many awards and prizes but our favorite is the award for the most watched show in the diaspora. We are very glad that we constantly receive offers for collaboration from the diaspora, invitations to attend their events and everything they do. We gladly support each other and we are happy to be their media sponsors.We thank the whole team of Faces and Deeds and therefore we exist for 10 years we will have a few novelties but be patient and you will see what we are preparing and thank all the viewers who follow us and all the guests who visited and there are many on the small screens of in a way they educated the viewers with a part of their profession and shared their experiences with them.

Sunday, June 5, 2022

ИНТЕРВЈУ СО СИМЕ МЛАДЕНОВСКИ УРЕДНИК И АВТОР НА НАJГЛЕДАНАТА ЕМИСИЈА ЛИЦА И ДЕЛА КОЈА ДОБИ ПРИЗНАНИЕ НАЈГЛЕДАНА ЕМИСИЈА ВО ДИЈАСПОРАТА


Браќа и сестри Македонци, треба да се сплотиме, да ја уништиме љубомората,зависта, суетата, тоа е најголемата дупка во нашите животи. Господ е тој кој е семоќен и ни ги отвора сите патишта и слепи улици. Сакајте се и почитувајте се, помагајте си, животот е краток роман кој споро се листа а брзо се чита и секогаш останува недовршен. -  Симе Младеновски

МТ: Честитки за вашата долгогодишна и успешна работа. Кажете ни како ја гледате вашата кариера? 

С.М За мојата кариера дали е успешна или не треба да судат и кажуваат другите иако јас сум задоволен од она што сум го постигнал до сега,доволно е да кажам Лица и дела Тв Сонце стана најпрепознатлив бренд кој се закити со многу признанија и награди а најдрага ни е наградата за најгледана емисија во дијаспората. Многу ни е драго што постојано добиваме понуди за соработка од дијаспората да ги пратиме нивните настани и сето тоа што го работат.Со задоволство ние се пратиме и секогаш застануваме како медиумски спонзори. Благодарност упатуваме за целата екипа на Лица и дела и затоа опстојуваме 10 години ќе имаме неколку новитети но бидете трпеливи и ќе видите што се спремаме и им благодариме на сите гледачи што не пратат и сите гости кои гостувале а ги има многу кои на малите екрани на некој начин ги едуцирале гледачите  со дел од својата професија им ги пренеле нивните искуства. 

Saturday, April 23, 2022

EXCLUSIVE INTERVIEW WITH SIME MLADENOVSKI

We look at all this enthusiastically, although so far we have not received any financial assistance from any institution in Macedonia, we manage on our own, we invest, although it is difficult, but in that respect we are Spartans and we go forward even though they say the road is thorny but we should pass proudly and boldly and no obstacle can stop you. - Sime Mladenovski

 MT - After ten years of tireless work you have gained a lot of recognition both at home and from the diaspora, can you tell us more about that?

 SM - People and Deeds continues with its successful work with new content and new shows, in fact many well-known names from Macedonia and which are recognized in the world. We are a 10-year-old brand that has already been proven and awarded by Macedonia and the diaspora and many awards and recognitions are proof of our success. The last recognition that surprised us was the gold plaque from Seattle America. We may be tireless in some way and in some way we want to capture and present everything that is current to our esteemed viewers and in some way we educate with the presentation of the guests, maybe that is why we are different from others and we are unique in our presentation to the viewers. We have many topics for discussion but we always choose the current ones. Macedonia is full of big names who do not want to appear on the small screens at all, but we somehow manage to bring such guests to the studio in a show.

Tuesday, March 29, 2022

ЕКСКЛУЗИВНО ИНТЕРВЈУ СО СИМЕ МЛАДЕНОВСКИ


Ентузујастички гледаме на сето тоа иако до сега не сме добиле никаква финансиска помош од ниедна институција во Македонија се сами се снаоѓаме вложуваме иако е тешко но ние во тој поглед сме спартанци и одиме напред иако велат патот е трновит но треба да се помине гордо и смело и ниедна препрека не смее да те запре. - Симе Младеновски 

МТ - После десет години неуморна работа се стекнавте со многу признанија како дома така и од дијаспората, објаснете малку повеќе околу тоа?

СМ - Лица и дела продолжува и понатаму со својата успешна работа со нови содржини и нови емисии всушност многу познати имиња од Македонија и кои се признаени и во светот.Ние сме 10 годишен бренд кој веќе е докажан и награден од Македонија и од дијаспората и многу награди и признанија се доказ за нашата успешност. Последно признание кор не изненади е златната плакета од Сиетл Америка. Ние можеби на некој начин сме неуморни и на некој начин сакаме се што е актуелно да го доловиме и презентираме на нашите ценети гледачи и на некој начин едуцираме со презентацијата на гостите,можеби затоа се разликуваме од другите и сме единствени во својата презентација пред гледачите.Имаме многу теми за разговори но секогаш ги бираме оние актуелни. Македонија е полна со големи  стручни имиња кои воопшто не сакаат да се појавуваат на малите екрани но ние на некој начин успеваме во тоа да такви гости носиме во студио во емисија.   

Friday, March 25, 2022

Велигденска игранка

Пензионерско друштво “Димче Могилчето, на 26-4-2022, (вторник), во повод Велигден организира игранка во Sassella club hall, 119 Station road, Deer Park. Kартите се по $20 долари а во цената на ручекот е вклучено e виски ракија, вино, пиво и безалкохолни пијалоци. Ќе има и богата лотарија. Сите се добредојдени.  DJ Горан Мангало ќе не забаува со преубавата македонска патриотска  музика како и секогаш ќе биди весело, Велигден се слави како свадба да се прави. За информации јавете се кај благајникот Васил Лопатички на телефон 0421-750-160 или кај секретарот Сребре Кековски 0417-344-520Macedonian timeline

Sunday, December 19, 2021

ЛЕГЕНДИ ЗА СВЕТИ НИКОЛА

Денот на Свети Никола е посеветен на најпочитуваниот светец, Свети Никола и со посебна почит и радост се слави на 19 декември. Свети Никола уште во детството бил пример за добродетел и проповедник. Во текот на животот се одрекол од материјалните придобивки и ги делел на сиромашните. Роден во малоазискиот град Патара во 4 век пристаниште на медитеранскиот брег на денешна Турција. Од неговиот избор за епископ во Мира, во Југозападна Мала Азија, неговите доблесни дела се намножија. За време на неговото патување до Божјиот гроб, силна бура го зафати бродот и уби еден од морнарите. Свети Никола со нежна и искрена молитва кон Бога го смири морето и го воскресна убиениот морнар.