Subscribe:

Labels

Thursday, November 21, 2013

МАКЕДОНСКИ ПРАВОПИС‘Македонскиот јазик треба да биде строен и изразит, да биде вистински белег на македонската нација, зашто преку литературниот јазик се закрепнува најздраво свеста за припрадност кон нацијата.‘ - Блаже Конески


Правописот на македонскиот јазик се занимава со правописните правила, нивно изучивање, подобрување и одржување.Во склоп на македонскиот правопис спаѓа правописот на самогласките и согласките, употреба на голема буква, слеано и разделно пишување на зборовите, делење на зборови,скратеници,транскрипција, интерпукциски знаци и правописни знаци.Секојдневно читаме електронски изданија на дневни весници, портали, фејсбук статуси каде се воочливи и многу правописни грешки.
Да се потсетиме на некои правила во пишувањето : 

ПРЕЗЕМИ , НАМЕСТО ПРЕВЗЕМИ

 Пред е, ј не cе пишува никогаш: есен, eлен, еден,
грее, пее, знае, знаеја, ние, вие, пиеше итн.
Ј не cе пишува вo групата ио: виоp, нашиот,
добриот, сиот итн.
Ј не cе пишува пред и: змии, судии, трофеи, итн.

КАДЕ СЕ ПИШУВА БУКВАТА Ј
Ј cе пишува  вo rpyпата иja: пијам, пијам, спијам,
вријат, кријат, змија, ракија, сторија, носија, Македонија итн.

Без ј се пишуваат: материал, потенциал, инициал,
вариант итн.
Во групата - иски, после и, ј не се пишува: змиски,
истоpиски, apaмиски, околиски и сл. Инаку: убиец -
убијци, партиен - партијни.
Без ј се пишува: пеам, пеат, ceaм, тpaaм, стоам, таа,
оваа, онаа, неа.

Македонскиот јазик, најдрагоцен симбол на националното постоење! 
 Гордана Димовска
Gordana Dimovska

No comments:

Post a Comment